Stichting De Groene Parapluie  

Tijdens de bestuursvergadering van vrijdag 3 februari 2017 is het beleidsplan 2017 -2027 vastgesteld.

Beleidsplan 2017 - 2027

1. Inleiding

Het bestuur van de Stichting De Groene Parapluie, opgericht op 12 april 2011 en gezeteld in Sint Pancras, gemeente Dijk en Waard, legt in dit document haar voorgenomen beleid vast voor een periode van 10 jaar (2017-2027). De statuten van de Stichting, die ten grondslag liggen aan het te voeren beleid, zijn als bijlage bij dit beleidsdocument gevoegd.

2. Strategie

2.1 Kernprincipes van de Stichting

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

A. Het financieel ondersteunen van personen en instellingen binnen de gemeente Dijk en Waard en woonplaats Alkmaar voor zover zij, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, noodlijdend zijn of anderszins ondersteuning behoeven;

B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. In de statuten is dit ook expliciet geformuleerd in Artikel 2, lid 3.
De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Bestemming liquidatiesaldo
De statuten bepalen dat het liquidatiesaldo ten goede komt aan het algemeen belang zoals omschreven in de statuten (artikel 12, lid 3). Aan een eventueel batig saldo zal door het bestuur een bestemming worden gegeven in het algemeen belang, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de stichting.


2.2 De visie en missie van de Stichting De Groene Parapluie

Visie
De oprichters van de Stichting De Groene Parapluie zijn van mening dat ieder mens zo volwaardig mogelijk moeten kunnen participeren in de samenleving waarvan hij of zij deel uit maakt en streeft er derhalve naar de leefomstandigheden van hen die noodlijdend zijn te verbeteren, middels het direct ondersteunen van individuen of het ondersteunen van instellingen die werken ten dienste van de meer kwetsbaren in de samenleving. De Stichting handelt vanuit de gedachte dat de zwakkeren in een samenleving mogen rekenen op steun van de meer draagkrachtigen.

Missie
Vanuit de wens bij te dragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van individuen of groepen mensen, verleent de Stichting financiële steun aan personen en aan instellingen die het algemeen belang dienen. De stichting richt zich in eerste instantie op de regio waarbinnen de Stichting is gevestigd, maar biedt zo nodig ook hulp als het bekenden van de bestuursleden zijn.

3. Beleid

3.1 Verwezenlijking van de doelstelling
De wijze waarop de Stichting probeert haar doelstellingen te verwezenlijken staat geformuleerd in de Statuten, Artikel 2, lid. 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het toekennen van giften, het verstrekken van leningen of door het schenken van materiële zaken bekostigd uit het vermogen van de Stichting.

3.2 Uitkeringsbeleid

Budget
Voor de beleidsperiode 2017-2027 zal minimaal 20.000 euro per jaar beschikbaar zijn, aangezien dit bedrag deels middels een notariële acte reeds is toegezegd. Daarnaast zal het budget groeien vanwege mogelijke giften aan de stichting.

Uitgaven
In principe zal ieder jaar het beschikbare budget worden uitgekeerd. Uitkeringen geschieden op volgorde van aanvraag. Er wordt geen spreiding over het boekjaar nagestreefd. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Instellingen wordt gevraagd om verantwoording af te leggen van de besteding van de ontvangen giften. Er kan bij geen afbetaling van de leningen na verloop van tijd navraag worden gedaan over het aflossen.

Administratie
Naast een financiële administratie wordt er door de voorzitter een archief bijgehouden van de aanvragen en de daaruit voortvloeiende correspondentie.


3.3 Selectiebeleid
Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag voor ondersteuning door deze te toetsen aan de doelstellingen van de Stichting. In het algemeen hecht de Stichting grote waarde aan het advies van officieel erkende instanties, erkende individuele zorgverleners en/of van mensen die persoonlijk bij de leden van het Stichtingsbestuur bekend zijn, met betrekking tot een steunaanvraag. Wanneer er, ook na nader onderzoek, twijfel is over de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens van een aanvrager, zal altijd worden afgezien van steun in welke vorm dan ook.


4. Publiciteit en werving

4.1 Kenbaar maken van het bestaan van de Stichting met het oog op aanvragen voor ondersteuning
De Stichting zoekt contact met instellingen en instanties die werkzaam zijn op het terrein van de zorg voor met name kwetsbare individuen en groepen mensen in de samenleving en maakt de doelstellingen en werkwijze van de Stichting bekend. Daarnaast onderhoudt de Stichting contacten met andere stichtingen en organisaties die op verschillende terreinen subsidies verlenen en/of giften verstrekken. Aanvragen voor ondersteuning kunnen zo over en weer worden doorgestuurd.

4.2 Kenbaar maken van het bestaan van de Stichting met het oog op
fondswerving c.q. het ontvangen van giften
De Stichting werft niet actief gelden ten behoeve van de Stichting, maar wijst wel op de mogelijkheid om de Stichting financieel te steunen wanneer bijvoorbeeld in de media aandacht besteed wordt aan de Stichting, of middels persoonlijke contacten tussen de leden van het bestuur en anderen.

4.3 Logo
Ten behoeve van de herkenbaarheid van de Stichting is er een logo ontworpen dat gebruikt wordt bij diverse vormen van correspondentie en het naar buiten treden van de Stichting.

4.4 Ambassadeurs
De leden van het bestuur van de Stichting treden naar buiten toe op als ambassadeur van de Stichting.


5 Beheer

5.1 Beloning bestuur

De instelling betaalt aan leden van het bestuur geen beloning.

5.2 Vermogen van de Stichting
Het vermogen van de Stichting is ondergebracht bij de Rabobank en verdeeld over een betaal- en een spaarrekening. Bij wijziging van de spaarvorm ten behoeve van een hoger rendement zal het vermogen echter wel altijd direct beschikbaar moeten kunnen zijn.

5.3 Administratie en archivering
De administratie van de inkomsten en uitgaven berust bij de penningmeester van de Stichting, evenals de verantwoordelijkheid van het opstellen van een jaarrekening. Het maken van de notulen van de bestuursvergaderingen berust bij de secretaris. De diverse stukken worden zowel digitaal (indien mogelijk) als in drukvorm bewaard.